×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KURUM KALİTE POLİTİKASI
KURUM KALİTE POLİTİKASI

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Kayseri Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleri ile uyum sağlayacak şekilde; mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte insan gücü yetiştirebilmek, kurumsal kapasite ve kültür alt yapısı geliştirebilmek, araştırma geliştirme faaliyetleri ve üretilen projeler ile bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmek için paydaşlarla işbirliği ve sürekli iyileştirmeyi temel alan bir kalite politikasını benimsemektedir. Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Eğitim-Öğretim Politikası

 • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte tercih edilen mezunlar yetiştirmek.
 • Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştirmek.
 • Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktıları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyumuna ilişkin uygulamaların kurumda benimsenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Araştırma-Geliştirme Politikası

 • Araştırma ve geliştirme çıktılarını nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmek.
 • Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek.
 • Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak.
 • Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.

Yönetim Politikası

 • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yükseköğretim kurumu olmak.
 • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline getirmek.
 • ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olmak.